Privacy Verklaring

Meer lezen

Privacyverklaring Curando B.V.
Curando B.V. is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap. Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Curando B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons zorg ontvangt of werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Doeleinden
Doeleinden cliënten: De doeleinden van de persoonsregistratie waarop deze verklaring van toepassing is, zijn:

 Een goede uitvoering van de zorg-, hulp- en dienstverlening die door de organisatie wordt verleend;
 Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
 Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt met de cliënt dan wel met diens zorgverzekeraar;
 Het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars en aan de overheid conform dit reglement, de van kracht zijnde wettelijke verplichtingen;
 Het evalueren en onderzoeken van de zorg-, hulp- en dienstverlening.

Doeleinden medewerkers: De doeleinden van de persoonsregistratie waarop deze verklaring van van toepassing is, zijn:
 Een goede uitvoering van het personeelsbeleid dat door de organisatie wordt uitgevoerd;
 Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
 Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 Het financieel afhandelen van salaris en overige vergoedingen;
 Het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars, uitvoeringsinstanties, belastingdienst en aan de overheid conform dit reglement, de vigerende voorschriften en de wettelijke verplichtingen;
 Het evalueren en onderzoeken van het personeelsbeleid en arbeidsontwikkelingen.

Curando B.V. zal geen persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Grondslagen
Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet een rechtmatige grondslag van toepassing zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:
 Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking
 Voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene onderdeel is
 Om een verplichting na te komen die in de wet staat
 Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden
 Voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang
 Voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Curando B.V. persoonsgegevens uitwisselen. Curando B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Curando B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Curando B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, gebeurt dit in achtneming van de hiervoor toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld Google Analytics of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijnen
Cliënt
De bewaartermijn voor persoonsgegevens van cliënten is in beginsel twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer dan redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Medewerkers
De bewaartermijn voor persoonsgegevens van medewerkers is in beginsel zeven jaren, te rekenen vanaf het moment waarop de medewerker uit dienst is getreden.

Uw rechten
U hebt het recht om Curando B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 3 werkdagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Curando B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden U hebt te allen tijde het recht om gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar onderstaande contactgegevens. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Camera’s
Curando B.V. maakt gebruik van camera’s. Deze zijn enkel in de openbare ruimtes van het kantoorgebouw geplaatst met als doel de veiligheid van haar medewerkers en evt. cliënten te borgen. Curando B.V. gebruikt deze camerabeelden enkel op momenten die vragen om herbeoordeling van een situatie. De beelden schrijven zichzelf automatisch over na 30 dagen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u onderstaande gegevens gebruiken om uw klacht te melden. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Curando B.V. heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met de FG via info@curando.nl (t.a.v. Mw. J. Houtman). Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21-07-2020.

Contactgegevens
Curando B.V.
Telefoon: +318 51 30 8240
Email-adres: info@curando.nl
Buitendijks 32-34 3356 LX Papendrecht

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.